Kjøpe Bedrift – et overblikk og guide til hvordan du kan kjøpe bedrift

Kjøpe bedrift

Hvordan og hvorfor kjøpe bedrift? Å kjøpe bedrift kan være den raskeste veien å bli bedriftseier på. Det tar gjerne 5 år å bygge en bedrift. Et stort antall SMB bedrifter kommer nå for salg fordi mange eiere skal pensjoneres. De neste 10 årene blir det mange bedrifter å kjøpe. Innovasjon Norge kan yte risikolån for å kjøpe en bedrift. Forutsetningene for å få lån er blant annet at låntaker/kjøper er en bedrift og at oppkjøpet utløser innovasjon. Nedenfor har vi beskrevet en prosedyre for hvordan du kan gå fram når du skal kjøpe bedrift.

Hvordan kjøpe bedrift – Mål og plan

Å kjøpe en bedrift er risikofylt og mange mislykkes. Vær bevisst på hvorfor du vil kjøpe, sett deg et mål og lag en plan. Det er vår erfaring at dette øker sannsynligheten for å lykkes. En god plan vil også hjelpe deg hvis du skal søke finansiering. Planen bør inneholde forhold som innmat kjøp eller kjøp av aksjer, hva slags kjøpssituasjoner du søker, hvordan du skal søke etter kjøpskandidater, bruk av rådgivere med mer

Kravspekk kjøpe bedrift

Lag deg en søkeprofil for kjøpe bedrift. Med det menes en spesifikasjon på hva du leter etter. Et eksempel på en søkeprofil kan være;

 • Type bedrift; Snekkerbedrift
 • Marked og kunder; Bedrifter i Tønsberg og omegn med behov for snekkertjenester
 • Markedsstrategi; Høy tilstedeværelse på nettet samt personlig markedsføring gjennom egne kontakter og partnere
 • Ressursbehov; Egenkapital, lån samt andre ressurser i form av nettverk og kontakter
 • Din rolle i bedriften; Daglig leder og eier
 • Pris: Beløpet du er villig til å betale
 • Familiære forhold; Eventuell deltakelse fra noen i din familie
 • Avgrensninger; Forhold ved bedriftskandidater som er uønsket

 Hvor finner jeg bedrift å kjøpe?

Her er noen eksempler på hvor du kan søke;

 • Bedriftsmeglernes hjemmesider lister oppdrag de har for selgere. Her kan du også legge inn din søkeprofil. Det kan være en fordel å møte bedriftsmeglere for å få en gjennomgang av relevante bedrifter for salg. Du kan også gi megleren i oppdrag med å bistå deg med å finne en egnet bedrift
 • Eierskiftealliansens møter. Her vil du møte en rekke bedriftseiere som vurderer å selge bedriften. Du vil også få god oversikt over problemstillinger relatert til kjøp og salg av bedrifter
 • Markedsplasser på internett. Her annonserer bedriftsmeglerne og bedriftseiere bedrifter for salg. Men du kan også sette inn annonse om at du ønsker å kjøpe en bedrift.
 • Bransjeblader, tidsskrifter og bransjeorganisasjoners hjemmesider
 • Det finnes en rekke databaser som gir oversikt over aktuelle bedrifter. Ta kontakt med aktuelle kandidater.

En god søkeprofil vil forenkle søkeprosessen og øke dine muligheter for å gjøre et godt kjøp.

Kjøpe bedrift – tilnærming og analyse

Når du skal analysere bedriften, er målestokken din om denne bedriften passer til din kjøperprofil. Vær trofast mot din kjøperprofil for det er lett å bli fasinert av et godt kjøpsobjekt som egentlig ikke passer for deg. Det kan være klokt å skaffe mest mulig informasjon om bedriften før du treffer selgeren eller megleren. Ved å fremvise kunnskap og interesse, fremstår du som en seriøs kjøper overfor selger og bedriftsmegler. I de fleste tilfeller må du undertegne konfidensialitetserklæring før du mottar prospekt som beskriver bedrifter.

Due Diligence

Husk at selgeren vet alt om bedriften. Du som kjøper, vet lite. Kjøperen har derfor behov for en grundig gjennomgang av alle viktige forhold for å forsikre seg å gjøre et feilkjøp. En slik prosess kalles Due Diligence. Dette gjøres av revisorer, advokater og eksperter på vegne av kjøperen. Engasjer rådgivere til denne jobben. Skal du kjøpe en bedrift har du uansett som regel behov for en revisor. Det kan være et poeng å inkludere din nye revisor i oppkjøpsprosessen. I Due Diligence prosessen benytter rådgi veren maler og sjekklister slik at alle vesentlige forhold er dekket. Du bør også være oppmerksom på at de fleste selgere ”pynter brura”. Dette betyr blant annet at regnskapet ser bedre ut enn det egentlig er. I enkelte tilfeller kan du også treffe på selgere som hevder at regnskapet egentlig er bedre enn det som vises. Dette er et faresignal og bør vekke din mistanke om at alt ikke er som det skal. I tillegg til betalte rådgiver bør du benytte ”gratis” rådgivere. Finansinstitusjoner som skal finansiere kjøpet vil kunne bistå deg. Kontakt også relevant bransjeforening og bransjeeksperter.

Verdivurdering

Prisen på en bedrift, er det kjøper og selger blir enige om. Prisen fremkommer gjennom forhandlinger mellom kjøper og selger. Partenes forhandlingsposisjon og alternativer påvirker derfor prisen. I tillegg til forhandliger benyttes økonomiske beregningsmetoder. Nedenfor har vi beskrevet 3 metoder i en svært forenklet versjon.

Substansvurdering
Verdijusterte eiendeler – gjeld = verdien

Avkastningsvurdering
Justert årlig resultat * en faktor = verdien
Faktoren er gjerne et tall mellom 3 – 7 avhengig av hvilken risiko kjøpet innebærer. En faktor på 3 betyr at risikoen vurderes som høy. En faktor på 7 betyr en lav risiko, altså at utsiktene for at resultatet i fremtiden blir bra.

Slakteverdi
Slakteverdien er det man kan forvente å få for selskapets eiendeler når selskapet avvikles. Varelageret har for eksempel mye lavere verdi når bedriften er nedlagt.

Les om verdivurdering her. Hva er bedriften verdt?

Kjøpe bedrift – forhandlinger

Du bør sette deg et forhandlingsmål før forhandlingene starter. Husk at det er dine forutsetninger for å drive bedriften videre som må legges til grunn, ikke selgers prisforlangende. Den kjøperen som har de beste forutsetninger for videre drift, er den kjøperen som bør betale mest. Årsaken til dette er at nettopp denne kjøperen har eierskapsfortrinn slik at potensialet i virksomheten kan høstes.
For en rekke selgere er det viktig at kjøperen oppfattes som verdig til å drive livsverket videre. Vær derfor en verdig kjøper. For kjøperen er det viktige at kunnskap og kontakter i størst mulig grad overføres. Vær oppmerksom på at kunder, ansatte og leverandører kan ha sterke relasjoner til selgeren. De fleste selgere er villig til å fortsette å arbeide i bedriften en periode slik at kjøperen får overført viktige kontakter og kunnskap. Hvordan denne arbeidsinnsatsen skal kompenseres er en forhandlingssak. Det er en fordel for kjøperen at en del av kjøpesummer gjøres i form av en ”earnout”.
En viktig del av forhandlinger er å forstå selgerens situasjon og alternativer. I tillegg må kjøperen være bevisst sin egen situasjon og sine alternativer. For kjøperen er kanskje det aller viktigste å redusere risikoen ved kjøpet.

Kjøpe bedrift – finansiering

Banker, Innovasjon Norge og andre som skal bistå med finansiering, tar utgangspunkt i din forretningsplan. En forretningsplan reduserer risikoen ved kjøpet. Du trenger en god plan når du skal gjøre din kanskje viktigste investering. De fleste selgere har oppdatert sin foretningsplan ifm salget. Det er viktig å være klar over at bedriften kan være lønnsom for selgeren, men ikke for deg. Lave lønninger og leieforhold kan tilsynelatende gjøre bedriften mer lønnsom enn den er.
Betjeningsevne og sikkerheter er to stikkord mht finansiering. Det er lønnsom omsetning som gir betjeningsevne og det er derfor viktig å dokumentere dette. Finansinstitusjoner anser sikkerheter som en forsvarslinje hvis lønnsomt salg skulle svikte. Gode sikkerheter er ikke tilstrekkelig for å få lån.
Kjøper bør vurdere hvordan finansieringsbehovet kan reduseres. Overskuddskapital bør tas ut av selskapet og med tilhørende lavere pris. Likeledes kan varelageret reduseres.

Kjøpe bedrift – kapitalkilder

Det kan være formålstjenelig å starte finansieringsarbeidet med å klargjøre hvilke kapitalkilder som finnes og betingelser for disse. Eksempler på finansieringskilder er;

 • Egenkapital
 • Med investor
 • Selgerfinansiering
 • Innovasjon Norge (risikolån)
 • Bankfinansiering

Oppgjørmodell

Bedriften kan overdras enten i form av innmat eller ved kjøp av aksjene. Ved innmatskjøp kjøper ditt firma innmaten fra selgeren. Bedriften finansieres fra egenkapital og lån. Långiver kan da ta pant i selskapets eiendeler/innmaten.
Ved kjøp av aksjer etableres det et holdingselskap som kjøper aksjene i bedriften (datterselskapet). Holdingsselskapet finansierer da kjøpet av aksjene ved egenkapital og lån. Dattersselskapet har iht norsk lov ikke lov til stille sikkerheter for kjøpet av aksjene. Vær oppmerksom på at banken som har gitt driftsfinansieringen til datterselskapet, vil forbeholde seg retten til å godkjenne ny eier. Selger kan også ha stilt særlig sikkerhet for driftsfinansieringen.

Kjøpe bedrift – avtaler

Bruk egen advokat med erfaring fra virksomhetsoverdragelser. Selger eller selgers megler har gjerne utarbeidet er forslag til avtale som dekker alle viktige forhold sett fra deres ståsted. Det finnes sjekklister for hva avtaler om innmatskjøp og kjøp av aksjer bør inneholde. Avtalen bør innholde at selger garanterer for at avgitt spesifisert informasjon er korrekt. Videre erstatning om garantiene ikke oppfylles.

Bedriftseierskolens Geir Samdal er intervjuet i Finansavisen og kjøp av bedrift.

kjope-bedrift-artikkel-i-finansavisen

Kjøpe bedrift - et overblikk og introduksjon til hvordan kjøpe bedrift

Kjøpe bedrift din guide

 

Hvor oppbevarer jeg testament?

Trygg oppbevaring av testamet

Hvor oppbevarer jeg testament?

Hvor oppbevarer jeg testament?

Hvor oppbevarer jeg testament? Det er ingen krav til hvor du skal oppbevare testamentet. En sikker løsning er å levere testament til tingretten der du bor. Da kan du være sikker på at det ikke endres, holdes tilbake eller ikke blir funnet.  I tingretten blir testament registrert på ditt personnummer og når tingretten mottar melding om dødsfall vil de sjekke om avdøde har registrert testament til deponering. Oppbevaring av testament koster kr 820,- og du må legitimere deg ved innlevering. Testament skal ikke tinglyses.

Hvor oppbevarer det fleste testamentet? Dessverre oppbevarer de fleste testamentet hjemme, i bankboks eller hos advokat. En sikrere løsning er at tingretten oppbevarer testamentet.

Les mer på Norges Domstoler

Arveråd – Slik skriver du testament

Arveråd for deg som skal skrive testament

Arveråd

Arveråd

Råd når du skal skrive testament: Det er viktig at du følger arvelovens strenge formkrav slik at testament er gyldig.

Testament må være skriftlig og det må være 2 vitner som testator har godtatt. Vitnene og testator skal være tilstede sammen når testator signerer testament. Vitnene trenger ikke å få vite selve innholdet i testamentet. Vitnene må være over 18 år og åndsfriske. De skal på ingen måte ha tilknytning til den eller de som er tilgodesett i testamentet. Et annet råd: Det anbefales at det kun oppbevares et originaldokument eventuelt kun et fåtall kopier.

Det er mange grunner til å skrive testament. Særlige grunner kan være at du ønsker å tilgodese noen som ikke er livsarvinger, at du vil sikre at det ikke oppstår krangler i familien eller at du ikke ønsker at arvelovens arvefordeling skal gjelde i ditt tilfelle.

Les mer om arveråd og testament her.

 

Skriv testamente – slik sikrer du din siste vilje!

 

Arveskolen – testamente

Skriver du testamentet, sikrer du at din siste vilje skjer. Den siste vilje er nærmest hellig i norsk arverett. Det er vanskelig å få en domstol til å omgjøre et testamente. Da må arvlater ha mistet forstanden. Det er derfor relativt få konflikter om testamenter i det norske rettsapparatet. Men husk; en forfordeling vil ofte medføre såre følelser hos arvingene.

Har du skrevet testamente?

Les mer om dette her.

Forskudd på arv – en arvefelle som kan føre til konflikt

Forskudd på arv

Forskudd på arv

Visste du at verdien av en hytte, gitt som forskudd på arv,  ikke skal oppjusteres ved det endelige arveoppgjøret? Arveloven sier at verdien på tidspunktet da forskuddet ble gitt, skal legges til grunn (uansett hvor mange år som har gått). Et eksempel; en hytte blir gitt som forskudd på arv til et av barna. Når det endelig arveoppgjøret skal gjennomføres, har hytta doblet seg i verdi. Mange opplever det som urettferdig at den lave verdien, skal legges til grunn. Øvrige søsken får som en konsekvens en mye lavere arv.

Hva er din erfaring med forskudd på arv?

Les mer om dette her. 

Arvekonflikter for 1 av 4 nordmenn!

Arveskolen - Arvekonflikt

Arveskolen – Arvekonflikt

1 av 4 nordmenn har opplevd arvekonflikt ved arveoppgjør. Det er et høyt tall. Av disse konfliktene handler 10% om hytta. Det viser en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for DNB. Hytta er gjerne forbundet med glade sommerdager. Mange barn er mer knyttet til hytta enn til boligen. Og mange hytter er blitt verdifulle. Her noen råd mht arv av hytta.

 

50+ og bedriftseier?

Er du over 50 år og eier en bedrift? Da er det på høy tid å forberede din egen avgang. Er du 60 år, er tidspunktet for eierskifte overmodent. Test deg selv online og få råd og hjelp til å komme i gang.

Les hele artikkelen her

 

 

TEMAMØTE: SMB Generasjonsskifte, kjøp og salg av bedrift – Moss

En rekke små og mellomstore bedrifter skal de nærmeste årene gjennomgå eteierskifte. Vi inviterer til ettermiddagsseminar for personer som vurderer å selge, kjøpe eller gjennomføre generasjonsskifte i bedriften. All erfaring viser at det lønner seg å starte i tide. Ta gjerne med et familiemedlem, en fra bedriften eller spre denne invitasjonen videre.

Velkomme
Daglig leder Yngvar Trandem, Mosseregionens Næringsutvikling AS

Generasjons- og eierskifter i Mosseregionen
Regiondirektør Espen Nøklebye Evensen, NHO Østfold

Hva er verdien på din bedrift og hvordan du kan øke denne
Partner og Statsautorisert revisor Geir Udnæs, Kjelstrup & Wiggen Consulting

Da vi solgte bedriften Hammerstrøm AS til Jøtul
Tidligere Daglig leder i Hammerstrøm AS, Dag Morten Holm
Assosiert Partner Morten Storegjerde, M&A Corporate Advisors AS

Skatt ved generasjonsskifte og salg av bedrift
Advokat Harry Tunheim, Private Banking Nordea

Generasjonsskifte i vår familiebedrift – hva har vi lært?
Daglig leder Richard Skaar Thorsrud, Villa Skaar AS

Avsluttende kommentar
Prosjektleder Eierskiftealliansen, Geir Samdal

TID : 5/9-11 kl 1730 – 2030, Gratis entre

STED: Refsnes Gods, Godset 5, 1518 MOSS

Påmelding innen torsdag 1/9 ved mail til Geir Samdal geir@gess.no. Oppgi ditt og
bedriftens navn og telefonnummer. For spørsmål ring; 91 73 10 89

Program